Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX

 

Số, ký hiệu Ngày tháng Nội dung trích yếu văn bản Link tải
203/HD-HĐND 16/10/2018 Hướng dẫn: Một số nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

CV 203

TL1

TL2

208/HĐND-VP 08/11/2018 Công văn: V/v gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

CV 208

Mẫu BC

Mẫu kê khai tài sản

40/TB-HĐND 12/11/2018 Thông báo: Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scand

Word

24/KH-HĐND 12/11/2018 Kế hoạch: Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scand

Word

212/GTT-HĐND 29/11/2018

Giấy triệu tập dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Mường Chà khoá XX, nhiệm kỳ  2016 - 2021

Giấy ghi chất vấn (bản mềm)

GTT

GCV

214/GM-HĐND 03/12/2018 Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Scand
215/TTr-HĐND 03/12/2018 Tờ trình Về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scand

Word

389/BC-UBND 03/12/2018

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Scand

Word

397/BC-UBND 06/12/2018

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018;

phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Scand

Word

393/BC-UBND 04/12/2018

Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2018;

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Scand

Word

       

 


Tin liên quan
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 hđnd HUYỆN KHÓA XX
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHOÁ XX
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN KHÓA XX