Văn bản kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Nghị quyết số 70 về miễn nhiệm Thành viên UBND huyện

Nghị quyết số 71 về bầu bổ sung Thành viên UBND huyện

Nghị quyết số 72 về cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND

Nghị quyết số 73 phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

Biểu NQ 73

Nghị quyết số 74 Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về kết quả giám sát “Việc thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, quy định một số chính sách phát triển giáo dục"

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện

Nghị quyết số 77 Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

VB số 35a/BB-HĐND - Biên bản kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX (Bản chụp)

VB số 37/TB-TT.HĐND - Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX

Thông báo số 38/TB-HĐND về lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện


Tin liên quan