Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Mường Chà về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm 2016 (tại văn bản số 157-CV/HU ngày 09/12/2016), ngày 26/12/2016, tại phòng họp UBND huyện, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND đã tiến hành kiểm điểm tập thể Chi bộ, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2016.

Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND có 28 đảng viên (đảng viên dự bị: 03 đ/c). Đây là chi bộ đặc thù với nhiều bộ phận chuyên môn khác nhau (gồm: đảng viên là TT HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND, Văn phòng, Nhà khách, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi), các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thường xuyên phải đi công tác nên hoạt động của chi bộ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, song Chi bộ đã luôn quan tâm, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước cũng như  kế hoạch công tác của chi bộ tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan bằng nhiều hình thức như: mở hội nghị hoặc gửi tài liệu tự nghiên cứu, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ v.v…

Do đó, 100 % cán bộ đảng viên, công chức, viên chức  trong cơ quan được học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sa sút về tư tưởng, chính trị;  Chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật đảng, nội quy quy chế trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, sãn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao với  những kết quả nổi bật trong năm như:  đã tham mưu xử lý  4530  văn bản đến và tổng hợp, soạn thảo và thẩm định 5236 văn bản đigiúp TT. HĐND và lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN đạt hiệu quả. Trực tiếp ban hành hơn 80 văn bản đi để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tham mưu triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc Tdoffice; Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động phát triển KT - XH của huyện tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong và ngoài huyện.

Sau khi kiểm điềm công tác của chi bộ năm 2016, Chi bộ đã tiến hành đánh giá phân loại chất lượng từng đảng viên, trước đó, các đ/c đảng viên là lãnh đạo TT. HĐND, UBND, Trưởng, phó các Ban của HĐND và các đ/c trong Ban chi ủy chi bộ, Chánh, phó văn phòng HĐND - UBND đã thực hiện kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, nơi đảng viên là thành viên lãnh đạo. Tổng số có 26/28 đảng viên được đánh giá phân loại (02 đồng chí vắng có lý do). Kết quả: 100 % đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 30,76 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được phân loại đạt trong sạch vững mạnh.