Các văn bản khác

Văn bản số 135/VPUB-NC, 736/LS-HPH V/v xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
( 30/03/2018 )
V/v xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp