Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Chà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngày 24/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Chàtổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: ông Lò Xuân Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên; ông Từ Bá Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư huyện Mường Chà, Chủ tịch HĐND huyện; ông Trang A Lử, Phó bí thư thường trực huyện ủy; ông Đinh Xuân Tiến, phó chủ tịch UBND huyện; ông Lò Văn Đoàn, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Mường Lay; Trần Văn Hiện phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ. Ngoài ra với sự có mặt của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, nghành nghề, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân và đồng bào các dân tộc huyện Mường Chà

(Đoàn chủ tịch và đoàn thư ký Đại hội MTTQ huyện Mường Chà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024)

            Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, hướng dẫn của MTTQ tỉnh, sự tạo điều kiện của chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động tích cực trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; giám sát và phản biện xã hội. Nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đã trở thành mục tiêu thi đua xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mặt trận.

            Mặt trận các cấp thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn tổ chức các hoạt động; chăm lo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư, phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Thường xuyên phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận với Chính quyền và các đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

            Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác mặt trận trong huyện không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế. Qua đó Ủy ban MTTQ huyện đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc :

            Một là quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí MTTQ VN trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của Chính quyền các cấp, có như vậy mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong thời kỳ hiện nay.

            Hai là thực hiện tốt dân chủ trong nhân dân, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở, ở từng cơ quan, đơn vị thương phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên cơ sở chấp hành nghiêm minh pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao năng lực làm chủ của nhân dân; đồng thời, nâng cao ý thức dân chủ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức và Đảng viên, đây là điều kiện quan trọng để thực hiện hiệu quả sự đồng thuận xã hội và vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp.

            Ba là xây dựng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND-UBND cùng cấp; MTTQ với các tổ chức thành viên, thực tế cho thấy khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với Chính quyền và giữa MTTQ với các tổ chức thành viên thì công tác Mặt trật được phát huy và đạt hiệu quả cao hơn.

            Bốn là mặt trận cần nâng cao tính chủ động sáng tạo, luôn bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, triển khai đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn của Mặt trận cấp trên trực tiếp; tích cực phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua ở cơ sở; thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

            Năm là xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nhiệt tình, có khả năng tuyên truyền vận động tập hợp quần chúng để tổ chức triển khai công tác Mặt trận đến khu dân cư và hộ gia đình. Đồng thời, cán bộ Mặt trận phải tự mình rèn luyện về đạo đức cách mạng, nhiệt tình và có tâm huyết với nhiệm vụ; thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Mặt trận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

            Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; tham luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

            Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện phấn đấu vận động trên 95% đoàn viên, hội viện, trên 80% nhân dân các dân tộc trong huyện tham gia học tập các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Luật, điều lệ MTTQ VN. Trên 80% đoàn viên, hội viên; 70% trở lên các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền chủ tưởng đối ngoại của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước; Duy trì 5 tập thể, 269 hộ đăng ký tham gia bảo vệ đường biên mốc giới, 32 khu dân cư đăng ký tham gia tổ tự quản an ninh trật tự. 100% các xã, thị trấn triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trong nhân dân; 100% các khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng năm có 65-70% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 60-70% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa; phấn đấu mỗi năm vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt từ 250 triệu đồng trở lên/năm, trong đó mỗi xã, thị trấn vận động đạt 10-15tr/năm; hỗ trợ người nghèo làm 8-10 nhà đạt đoàn kết/năm. Phấn đấu kiện toàn 100% ban TTND, ban GSĐTCCĐ; 100% Ủy viên ban MTTQ VN các xã, thị trấn ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND và các tổ chức thành viên của mặt trận cùng cấp; trong nhiệm kỳ mở từ 2-3 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho ban thường trực UB MTTQ VN tại các xã, thị trấn; cấp huyện mở 02 lớp tập huấn cho 124 trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư ….

            Phát biểu tại đại hội, đồng chí ông Lò Xuân Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biênghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ huyện Mường Chàđã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

            Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, các đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; hướng về cơ sở, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

            Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở…

(Các đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà nhiệm kỳ 2019 - 2024)

            Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra 50 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà lần thứ XIV và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh. Trong phiên họp của Ủy ban MTTQ thành phố khóa XIV, đồng chí Đồng Văn Nghị được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hoàng Gia Minh


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9