Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17- CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đảng bộ huyện Mường Chà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn vai trò vị trí của công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng trong thời kỳ mới;Đảng bộ huyện Mường Chà xác định để thực hiện có hiệu quả nội dung yêu cầu trên, trước tiên cần phải nâng cao chất lượng của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên của huyện, cơ sở được củng cố, kiện toàn, được tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng; toàn huyện hiện có 25 báo cáo viên cấp huyện, 34 báo cáo viên cấp cơ sở có năng lực, trình độ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy cơ sở đã thành lập được đội ngũ tuyên truyền viên 278 tuyên truyền viên là những người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ tuyên truyền, giải thích vận động các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn dân cư thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết;xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong truyền đạt bảo đảm đúng tinh thần, quan điểm, nội dung cơ bản, điểm mới trong nghị quyết của Đảng, tính thực tiễn sinh động, liên hệ, phân tích được tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, cơ sở và dành thời gian trao đổi, thảo luận để đi tới thống nhất những vấn đề đã nêu trong nghị quyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; 5 năm qua các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, thôn, bản; các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện  đã phối hợp, lồng ghép tổ chức 240 đợt tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn; nội dung tuyên truyền: chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước của địa phương. Ngoài ra việc tuyên truyền miệng còn được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh - truyền hình huyện xây dựng các chương trình truyền thanh, truyền hình theo chuyên mục, cùng với đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên, nội dung tuyên truyền từng bước được nâng cao, phong phú, thiết thực và hiệu quả. 5 năm qua Đài truyền thanh - truyền hình huyện đã xây dựng 265 trang truyền hình cơ; tiếp phát sóng  FM bằng 35.500 giờ, truyền hình của VTV1 và VTV3 71.200 giờ, VTV2 và Đài tình 35.330 giờ; đội ngũ cộng tác viên của huyện đã gửi trên 6.250tin, bài phát trên sóng truyền thanh - truyền hình, nội dung tuyên truyền chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; gương người tốt việc tốt; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở. Hoạt động văn hoá - văn nghệ được duy trì  Phòng Văn hoá và Thông tin đã tổ chức biểu diễn hơn 400 buổi văn nghệ quần chúng; xây dựng nhiều tiểu phẩm, kịch bản biểu diễn lưu động trên địa bàn; duy trì, củng cố trên 108 đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở; qua hoạt động tuyên truyền không chỉ nâng cao nhận thức cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong gìn giữ,  phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Do làm tốt công tác tuyên truyền miệng nên các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân được kịp thời; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc được giải quyết ngay từ cơ sở; kiềm chế ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, tuyên truyền đạo trái pháp luật; hạn chế di dịch cư tự do, xuất cảnh trái phép; tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để tạo thành “điểm nóng”, đột xuất bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác tuyên truyền miệng vẫn còn hạn chế: Việc nắm diễn biến tâm trạng tư tưởng trong nhân dân trên địa bàn có lúc chưa kịp thời. Số ít cấp ủy chi, đảng bộ chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền miệng, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao. Việc phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở còn hạn chế; tư tưởng trông chờ ỷ lại của một bộ phận nhân dân chưa được khắc phục. Số ít cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên ở huyện, cơ sở nhận thức đầy đủ về vai trò vị trí của công tác tuyên truyền miệng, cho đó là trách nhiệm của cấp ủy và chức năng, nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo.

Với đặc thù là huyện có nhiều dân tộc thiểu số, còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. Vì vậy công tác tuyên truyền miệng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng; Đảng bộ không ngừng nâng cao chất lượngcông tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, phát huy, động viên lực lượng tuyên truyền viên; luôn sâu sát cơ sở, chủ động nắm diễn biến tư tưởng, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại của một bộ phận nhân dân. Bám sát thực tiễn, làm tốt công tác dự báo tình hình, đề xuất kịp thời các biện pháp để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                        Đồng Nghị

                                                                                             Huyện ủy Mường Chà


Tin liên quan
Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022
TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ huyện Mường Chà
Đảng bộ huyện mường chà 65 năm xây dựng và trưởng thành
<<1 2