Diện tích gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân năm 2016-2017 tăng so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo số125/BC-UBND ngày 16/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà về kết quả sản xuất vụ đông xuân năm 2016 - 2017, phương hướng sản xuất vụ mùa năm 2017, mặc dù sản xuất vụ đông xuân năm 2016 - 2017 có những khó khăn nhất định như: giữa vụ gặp rét, trung tuần tháng 3 có mưa đá và gió lốc; bệnh đạo ôn trên lúa; giá vật tư nông nghiệp cao, giá nông sản thấp; nguồn vốn đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế ... nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sản xuất vụ đông xuân năm 2016 - 2017 cơ bản đạt chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng, cụ thể: 

Về lúa chiêm xuân: Diện tích gieo cấy: 292,4 ha, đạt 94,6 % kế hoạch; năng suất trung bình 48,7 tạ/ha, đạt 99,4% kế hoạch; sản lượng:1.424 tấn, đạt 94,1% kế hoạch. Tuy chưa đạt so với kế hoạch nhưng so với cùng kỳ năm trước, diện tích tăng 14,74 ha, năng xuấttăng 0,2 tạ/ha, sản lượng tăng 77,35 tấn.

 Ngô Xuân hè:Diện tích gieo trồng 2.930 ha, đạt 100,06% KH cả năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 06 ha.

Lúa nương:Diện tích gieo 5.400 ha, đạt 99,1% KH giao, so với cùng kỳ trước giảm 50 ha do một số xã (Mường Mươn, Na Sang, Sa Lông, Pa Ham, Nậm Nèn) chuyển đổi trồng dứa, dong riềng.

Cây công nghiệp ngắn ngày: Đậu tương vụ xuân hè: diện tích gieo trồng 185 ha, đạt 44 % KH, so với cùng kỳ năm trước tăng 29,4 ha. Lạc vụ xuân hè: Diện tích gieo trồng 76 ha, đạt 69% KH cả năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,8 ha.

Cây công nghiệp dài ngày: Cây cao su: diện tích trồng 1.282,68 ha, trong đó cho khai thác mủ là 121 ha.

Một số cây trồng khác: Cây Sắn: diện tích trồng 610 ha, đạt 100,8% KH giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 05 ha. Cây Dong riềng (trồng tại xã 3 xã: Nậm Nèn, Pa Ham và xã Sa Lông): Diện tích trồng 260 ha đạt, 104% KH giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 95 ha được. Cây dứa (trồng tại 5 xã: Na Sang, Mường Mươn, Sa Lông, Huổi Lèng và xã Ma Thì Hồ): diện tích trồng 133,08 ha, đạt 221,8% KH, so với cùng kỳ năm trước tăng 75,08 ha.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong sản xuất vụ đông xuân năm 2016 - 2017 và tình hình thực tế của huyện, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện đạt các chỉ tiêu về sản xuất vụ Mùa năm 2017, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017.


Tin liên quan
Năm 2017 giao thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng 17% so với năm trước
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Dư nợ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Mường Chà đạt 268.500 triệu đồng
Tự thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 60 % dự toán
<<1 2