Dư nợ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Mường Chà đạt 268.500 triệu đồng

Theo báo cáo số 61/NHNo - MC ngày 15/6/2017 của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường Chà về ước hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 thì trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh  đã  huy động tổng nguồn ước đạt 185.600 triệu đồng (đạt 95 % KH năm), tăng 14.200 triệu đồng (tăng 108,2 %)  so với năm 2016. Trong đó: tiền gửi dân cư ước đạt 147.200  triệu đồng (đạt 98,5 % KH năm), tăng 21.200 triệu đồng (tăng 117,2 %)  so với năm 2016.  Tổng dư nợ đạt 268.500 triệu đồng (đạt 97 % KH năm), tăng 32.500 triệu đồng  (tăng 11 %)  so với năm 2016. Trong đó: dư nợ ngắn hạn là 103.500 triệu đồng (chiếm 38,5 % ); dư nợ trung hạn, dài hạn: 165.000 triệu đồng (chiếm 61,5%) Chủ yếu tập trung triển khai cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân với tổng dư nợ chiếm 96%. Hoạt động cho vay của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường Chà đã cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện để thực hiện các dự án, chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao mức sống cho người dân.

Tuy nhiên, cũng vẫn còn có nợ xấu 406 triệu đồng chiếm 0,15%  tổng dư nợ, tăng 44 triệu so với năm 2016.

Trong những tháng cuối năm 2017, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường Chà tập trung đẩy mạnh công tác huy động nguồn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư qua các đợt huy động tiết kiệm dự thưởng. Phấn đấu đạt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao, cụ thể: huy động nguồn vốn cuối năm 2017 đạt 100 % KH (196 tỷ đồng); tổng dư nợ cho vay 275 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%; Tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn (theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phụ vụ phát triển nông nghiệp nông thôn) đạt 98 % KH.

 

Mường Chà, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Người viết

  HT

(Trần Thị Huyền - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện)


Tin liên quan
Diện tích gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân năm 2016-2017 tăng so với cùng kỳ năm trước
Năm 2017 giao thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng 17% so với năm trước
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tự thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 60 % dự toán
<<1 2