Hệ thống văn bản

Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX
( 16/01/2017 )
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHOÁ XX
( 16/01/2017 )
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ngày 23/03/2018
( 30/03/2018 )
Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ngày 23/03/2018
Văn bản số 135/VPUB-NC, 736/LS-HPH V/v xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
( 30/03/2018 )
V/v xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp