Hệ thống văn bản

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
( )
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
( )
về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
NQ TW 8 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên bchtw
( )
NQ TW 8 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên bchtw
Văn bản đến năm 2019
( 15/02/2019 )
Văn bản đến của HĐND - UBND huyện Mường Chà năm 2019
QĐ công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2018
( 31/01/2019 )
QĐ công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2018
QĐ công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2018
( 22/04/2019 )
QĐ công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2018
BC Về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
( 26/09/2018 )
BC Về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
QĐ công bố công khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN Quý I năm 2019 của UBND huyện Mường Chà
( )
QĐ công bố công khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN Quý I năm 2019 của UBND huyện Mường Chà
Công văn phát hành của HĐND - UBND huyện năm 2019
( )
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
( )
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
1 2 3