Chiều ngày 01/3/2017, Thường trực HĐND huyện do Bà Hoàng Thị Thúy Đương - UV Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì tổ chức họp với Lãnh đạo UBND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX,

Tại phiên họp, thường trực HĐND huyện đã thông qua dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3 năm 2017. Qua thảo luận, các đại biểu tham dự phiên họp đã thống nhất 09 nội dung trình kỷ họp thứ 4 xem xét, thông qua, cụ thể:

Một là, Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Hai là, Đề án phát triển du lịch huyện Mường Chà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ba là, Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh huyện Mường Chà, giai đoạn 2016 - 2020.

Bốn là, Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Mường chà đến năm 2020.

Năm là, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Sáu là,chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Bảy là, Đề án phát triển hệ thống đô thị huyện Mường Chà giai đoạn 2016 - 2020.

Tám là, Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Chín là, Đề án phát triển kinh tế tập thể huyện Mường Chà giai đoạn 2016 - 2020

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ tư vào 02 ngày, ngày 21,22/3/2017