Huyện ủy Mường Chà ban hành Chương trình hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mường Chà đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được nâng lên; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, đã góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện còn khá phổ biến; các hành vi vi phạm diễn ra ở nhiều khâu từ sản xuất, chế biến, lưu thông, đến tiêu thụ sản phẩm. Tình trạng lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc kích thích trong trồng trọt, chăn nuôi vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Việc kiểm soát, giám sát các sản phẩm thực phẩm trong khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu thông và tiêu thụ chưa được chặt chẽ. Hoạt động quản lý an toàn thực phẩm ở một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn nhiều bất cập; Ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân và một bộ phận người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao. Người tiêu dùng, nhất là người có thu nhập thấp, người nghèo, vẫn chấp nhận việc tiêu thụ thực phẩm giá rẻ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vì lợi nhuận trước mắt đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng, tác động xấu đến sản xuất, tiêu dùng và môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do: Cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ này chủ yếu kiêm nhiệm, hoạt động kém hiệu quả; Chưa phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Công tác giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi chưa thực sự sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, đặc biệt là ở tuyến cơ sở (các xã, thị trấn chỉ có 01 cán bộ kiêm nhiệm); Cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn thực phẩm còn thiếu, chưa chuyên sâu; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm còn hạn chế.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà đã xây dựng và ban Nghị quyết số 08 - NQ/HU ngày 16/8/2017 về Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảoan toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mường Chà,

Với quan điểm: An toàn thực phẩm là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững, đến sức khỏe của nhân dân, đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của mỗi người dân; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phải được thực hiện đồng bộ từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm; Huy động tối đa mọi nguồn lực kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa công tác kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến khích mọi thành phần kinh tế áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liết, đồng bộ từ huyện đến cơ sở; trong quản lý phải phân công rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp và phải nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện; chú trọng công tác kiểm tra, đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tiên tiến trong quản lý an toàn thực phẩm.Nghị quyết đã đề ra 05mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đó là:

Thứ nhất, 95% trở lên người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 100% người quản lý, 80% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

Thứ hai, 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy mô công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 80% cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; 70% cơ sở chế biến nông sản, 100%  cơ sở chế biến thủy sản thực phẩm quy mô công nghiệp áp dụng quản lý chất lượng thực hành vệ sinh; 80% cơ sở thu mua nguyên liệu, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản được quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và áp dụng chương trình quản lý chất lượng quy phạm vệ sinh; 80% các cơ sở nuôi trồng nhỏ lẻ được giám sát dư lượng các hóa chất độc hại.

Thứ ba, 100% các cơ sở giết mổ, kinh doanh các sản phẩm gia súc, gia cầm có chứng nhận đăng ký kinh doanh được kiểm tra về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thứ tư, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp huyện và cấp xã quản lý (thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% bếp ăn tập thể được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thứ năm, 100% siêu thị được kiểm soát an toàn thực phẩm; 100% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm các chợ tự phát).

Đến năm 2030, công tác an toàn thực phẩm được quản lý một cách chủ động, có hiệu quả; 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm.

Để hoàn thành được các mục tiêu trên, Nghị quyết chỉ ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là:Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, trách nhiệm chỉ đạo của UBND, ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm ; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân. Đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển KT - XH trên địa bàn huyện.

Mường Chà, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Người viết: HT


Tin liên quan
Triển khai thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
Mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV là 2.760.000 đồng/tháng
Công nhận 08 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Lãnh đạo huyện thăm, chúc tết gia đình chính sách và các đơn vị xã, thị trấn nhân dịp tết Mậu Tuất năm 2018
3 4 5 6 7 8 9 10 11