Kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

          Mục tiêu của cải cách hành chính (CCHC) là cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước cho bộ máy, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức nhằm làm cho các cơ quan hành chính nhà nướchoạt động tốt hơn, phục vụ dân, xã hội tốt hơn.

          Do đó, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là việc làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu Cải cách hành chính.

          Tuy nhiên cho đến nay, một số tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ trong quản lý nhà nước; cơ cấu bên trong chưa hợp lý; chưa đảm bảo được sự liên thông đồng bộ, thống nhất, gắn kết chặt chẽ.

          Đứng trước tình hình thực tế, UBND huyện Mường Chà căn cứ thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh Ủy tỉnh Điện Biên, Kế hoạch số 2054/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 42-KH/HU của huyện Ủy huyện Mường Chà. Ngày 29/10/2018, UBND huyện Mường Chà đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

          Theo đó mục tiêu là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Triển khai và phân công nghiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển.

          Sau đây là những nhiệm vụ, giải pháp chính của Kế hoạch :

          1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

          2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước.

          3. Thực hiện một số mô hình mới vềhợp nhấttổ chức bộ máy để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động như: Văn phòng Huyện ủy – Văn phòng HĐND – Văn phòng UBND huyện; Ủy ban kiểm tra huyện ủy – Thanh tra huyện; Ban tổ chức huyện ủy – Phòng nội vụ huyện ..v.v.

          4. Thực hiện thống nhất việc giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước; giảm số lượng Phó chủ tịch HĐND cấp huyện theo quy định của Trung ương.

          5. Thống nhất số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (xã, thị trấn) và cấp bản, tổ dân phố cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm giảm biên chế.

          6. Rà soát, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo hoạt động và tuân thủ pháp luật.

          7. Từng bước thực hiện sát nhập, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm đúng tiêu chí quy định

          8. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc tinh giản biên chế được triển khai thực hiện theo Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế.

          9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.

          10. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và khoán kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới theo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

          11. Sửa đổi, bổ sung các quy định về phân bổ ngân sách chi thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra.

          12. Chủ động sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư bản, tổ dân phố

          13. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế làm tiêu chí đánh giá, phân loại hàng năm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

          Kế hoạch chi tiết xem tại đây : /hinh-anh/files/151-KH-UBND thuc hien Nghi quyet so 16-NQ-TU.doc

Hoàng Gia Minh


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9