Mường Chà đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

          Mường Chà là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên, diện tích tự nhiên là 118.989,50 ha, có đường biên giới dài 24,3 km, giáp với huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Mường Chà là một huyện có địa bàn rộng, đời sống kinh tế của nhân dân đến nay vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đối với nhiều địa phương của huyện, công tác cải cách hành chính còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Song ngay từ  đầu năm huyện đã luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt tạo kỷ cương, nề nếp hành chính để phục vụ người dân một cách hiệu quả nhất. Các quy định về cải cách hành chính được quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến mọi người nắm được và thực hiện.

          Thực hiện Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước (gọi tắt là CCHC) giai đoạn 2016-2020 đã đề ra 7 nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020 gồm:

          1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;

          2. Xây dựng và Tổ chức thực hiện các Văn bản Quy phạm pháp luật (VBQPPL) hay còn gọi (cải cách thể chế)

          3. Cải cách thủ tục hành chính;

          4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước;

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức;

          6. Cải cách tài chính công;

          7. Hiện đại hóa nền hành chính.

          Hàng năm UBND huyện Mường Chà đã ban hành Kế hoạch CCHC, trên cơ sở thực tế tại đơn vị từ đó đặt ra các nhiệm vụ, nội dung cần tập trung thực hiện trong CCHC.

          Từ 7 nhiệm vụ trên, UBND huyện đã cụ thể hóa đưa ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2018:

          Thứ nhất, về công tác chỉ đạo điều hành CCHC: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị; hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND xã; đưa kết quả CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại cũng nhưng xét khen thưởng cuối năm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC

          Thứ hai, Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL (cải cách thể chế): Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hệ thống hóa các văn bản QPPL; Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL).

          Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính (TTHC) kiến nghị bãi bỏ, thay thế những TTHC không phù hợp, rườm rà gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện niêm yết, công khai tất cả các TTHC tại tất cả cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Đánh giá việc thực hiện kết quả giải quyết TTHC; Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị(PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

          Thứ tư, về cải cách bộ máy hành chính nhà nước: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Rà soát đề nghị điều chỉnh chức năng nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị có chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; đề xuất thực hiện các quy định phân cấp về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

          Thứ năm, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tuân thủ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành, UBND tỉnh về Tổ chức bộ máy; thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện phân cấp quản lý; thực hiện đúng quy trình tuyển dụng và thi nâng ngạch, thi, xét thăng hạng công chức, viên chức. Tăng cường, kỷ cương kỷ luật hành chính đối với cán bộ công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để từng bước chuẩn hóa, đảm bảo đủ năng lực, trình độ thực thi công vụ; lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân về trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

          Thứ sáu, về tài chính công: Thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; Thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện theo kế hoạch được tỉnh giao.

          Thứ bảy, về hiện đại hóa nền hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, xã; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử cấp huyện; triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCNV ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan và UBND các xã, thị trấn trực thuộc huyện.

          Từ những nhiệm vụ cải cách hành chính, với sự quyết tâm, nỗ lực, đồng thuận cao của lãnh đạo UBND huyện, cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tin rằng công tác CCHC huyện Mường Chà sẽ có những chuyển biễn rõ nét trong thời gian tới./.

Hoàng Gia Minh


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9