Những điều cần biết

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm học 2016 - 2017
Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SNV ngày 20/9/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Chà năm học 2016 - 2017
Quy trình giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Căn cứ vào các văn bản pháp lý hiện hành về nuôi con nuôi và Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Điện Biên thì quy trình giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thực hiện theo trình tự sau:
Điều kiện để được nhận con nuôi trong nước
Theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Điện Biên, trên các căn cứ pháp lý hiện hành về nuôi con nuôi, UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể về điều kiện của người nhận con nuôi và Trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước như sau:
Mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Theo quy định tại Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV) thì những đối tượng sau sẽ được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV:
<<1 2 3