Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ huyện Mường Chà

Những năm qua công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện nói chung, trong các trường học nói riêng của huyện Mường Chà luôn được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy mà công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng trong các nhà trường đã được nâng cao; yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các trường học, cũng như công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Trưởng phòng giáo dục - đào tạo huyện cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện về công tác phát triển Đảng; cùng với thường xuyên nâng cao chất lượng dạy và học, thì công tác phát triển đảng viên trong các trường học luôn được phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, cấp ủy cơ sở và các nhà trường coi trọng; Phòng giáo dục thường xuyên phối hợp với cấp ủy cơ sở chỉ đạo các trường học thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, các cấp; trong đó công tác phát triển đảng là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao chất lượng dạy học thông qua trau dồi kiến thức chuyên môn, các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp; qua đó đã lựa chọn được những quần chúng ưu tú, giới thiệu cho cấp ủy đảng cử đi học nhận thức về Đảng. Nhiều chi bộ Nhà trường phân công giáo viên là đảng viên giảng dạy tại các điểm bản để giúp đỡ quần chúng ưu tú có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Nhờ vậy mà 5 năm qua cấp ủy cơ sở đã chọn cử 500 quần chúng ưu tú là giáo viên đi học lớp nhận thức về Đảng, trong đó đã kết nạp được 257 đảng viên, chiếm gần 1/3 tổng số đảng viên được kết nạp mới của Đảng bộ huyện; số đảng viên được kết nạp mới năm sau cao hơn năm trước; chất lượng đảng viên được nâng lên.  48/48 trường có chi bộ đảng. Công tác phát triển đảng trong trường học đã có tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, hầu hết giáo viên là đảng viên đã phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cùng với các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Các chi bộ nhà trường luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ nhà trường còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, góp ý xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy cơ sở, các biện pháp xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tuyên truyền vận động thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; các biện pháp duy trì học sinh đi học chuyên cần, kết quả học tập của học sinh từng bước được nâng lên. Hầu hết chi bộ các trường học luôn làm tốt công tác phát triển đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao chất lượng dạy và học.

Công tác phát triển đảng viên trong trường học ở Mường Chà đã không ngừng nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở từng cơ sở nói riêng và của Đảng bộ nói chung. Tuy nhiên số lượng giáo viên là đảng viên mặc dù tăng hằng năm, song số đảng viên là giáo viên vẫn chưa cao so với tổng số giáo viên trong huyện; hiện nay số giáo viên là đảng viên chiếm 37,7% (tăng 11,7%) so với 5 năm trước. Có nhiều nguyên nhân, hàng năm đội ngũ cán bộ, giáo viên không ổn định, do: chuyển ngành, chuyển vùng, nghỉ hưu. Để không ngừng nâng cao nhận thức và tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, trong các trường học, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới, huyện ủy Mường Chà tiếp tục xác định: phát triển đảng viên nói chung và đảng viên trong trường học nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện; tình hình an ninh chính trị còn một số vấn đề diễn biến hức tạp; đời sống của không nhỏ của một bộ phận nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy quan tâm phát triển đảng viên trong trường học không chỉ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên mà còn góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân được kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên; nhất là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học.

Với những chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời trong năm tới và những năm tiếp theo, công tác phát triển đảng nói chung, trong các trường học nói riêng ở Mường Chà sẽ có những chuyển biến tích cực hơn nữa. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.                                                                                    

        Đồng Nghị

 Huyện ủy Mường Chà    

 


Tin liên quan
Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022
TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở
Đảng bộ huyện mường chà 65 năm xây dựng và trưởng thành
<<1 2