Sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông khi tham gia giao thôn g trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (tại văn bản số 2376/UBND-TH ngày 23/8/2017), UBND huyện Mường Chà đã ban hành văn bản số 867/UBND-VP ngày 29/8/2017 về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, chủ trì là Công an huyện có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ. Các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cụ thể như sau:

1. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành Công an; Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Thanh tra giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp trong tháng 8/2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản qu phạm pháp luật liên quan, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017”.  

          CácÝ kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã tạo điều thuận lợi cho cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ liên quan đến giao thông và chủ các phương tiện đã thế chấp tại tổ chức tín dụng được tham gia giao thông một cách thuận tiện.

Mường Chà, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Người viết: HT


Tin liên quan
Thu nhập bình quân đầu người huyện Mường Chà tăng trung bình gần 1,5 triệu đồng/năm.
Mường Chà tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng những tháng cuối năm
Quy định tăng mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017
Nông dân huyện Mường Chà Thu hoạch lúa mùa 2017
<<1 2 3 4 5 6 7