Tài liệu các kỳ họp HĐND huyện

Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX
( 16/01/2017 )
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHOÁ XX
( 16/01/2017 )
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021