Tài liệu các kỳ họp HĐND huyện

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 hđnd HUYỆN KHÓA XX
( 16/01/2017 )
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHOÁ XX
( 16/01/2017 )
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN KHÓA XX
( )
Văn bản kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
( )
Văn bản kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX