Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX

Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX

Số, ký hiệu Ngày tháng Nội dung trích yếu văn bản Tải về

325/GTT-HĐND
29/11/2019

Giấy triệu tập, dự kiến chương trình, phiếu ghi chất vấn 

Tải về
247/BC-HĐND 03/12/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XX Tải về
468/BC-UBND 03/12/2019 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019; nhiệm vụ giải pháp năm 2020 Tải về
248/BC-HĐND 03/12/2010 Báo cáo kết quả hoạt động BKT-XH HĐND năm 2019 chương trình hoạt động năm 2020 Tải về
467/BC-UBND 02/12/2019 Báo cáo  tình hình thực hiện NV phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 2019, nhiệm vụ 2020 Tải về
454/BC-UBND 29/11/2019 Báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2019; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 Tải về
326/TTr-HĐND 03/12/2019 Tờ trình v/v thông qua Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Mường Chà năm 2020 Tải về
    Dự thảo NQ về việc kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Mường Chà năm 2020 Tải về
455/BC-UBND 29/11/2019 Tình hình công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020   Tài về
253/BC-HĐND 04/12/2019

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện

Tải về
251/BC - HĐND 03/12/2019

BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Tải về
327/GM-HĐND 05/12/2019

 GIẤY MỜI Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
456/BC-UBND 29/11/2019

BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyệntrong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX

Tải về
474/BC-UBND 06/12/2019

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Tải về
329/TTr-TT.HĐND 09/12/2019 Tờ trình  về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020   Tải về
   

 Dự thảo Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020  

Tải về
479/BC-UBND 09/12/2019

BÁO CÁO Công tác bảo vệ môi trường năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường năm 2020

Tải về
354/BC-HĐND 09/12/2019

BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018; dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Tải về
1426/TTr-UBND 09/12/2019

TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về
472/BC-UBND 06/12/2019

BÁO CÁO Điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Tải về
256/BC - HĐND 10/12/2019

BÁO CÁO THẨM TRA Công tác bảo vệ môi trường năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện

Tải về
1428/TTr-UBND 09/12/2019

TỜ TRÌNH V/v ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020

Tải về
   

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảoquốc phòng, an ninh năm 2020

Tải về
257/BC-HĐND- ĐGS 11/12/2019

BÁO CÁO Kết quả giám sát “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ” từ năm 2016 - 2019 trên địa bàn huyện

Tải về
260/BC-HĐND 12/12/2019

BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

tải về
259/BC-HĐND 12/12/2019

BÁO CÁO Thẩm tra Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Tải về
258/BC - HĐND 11/12/2019

BÁO CÁO THẨM TRA Kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Tải về
487/BC-UBND 10/12/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Tải về
432/BC-UBND  18/11/2019 Báo cáo  kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá XX Tải về
486/BC-UBND 10/12/2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2020.

Tải về
   

Dự thảot NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021

Tải về
   

NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 10, HĐND HUYỆN KHÓA XX

Tải về
261/BC - HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO TỔNG HỢP THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020

Tải về
262/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Tải về
   

CHIA TỔ THẢO LUẬN

Tải về
495/BC-UBND 02/12/2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020, huyện Mường Chà

Tải về
03/BC-VKS 04/12/2019 Báo cáo kết quả công tác VKS năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 Tải về
05/TB-MTTQ-BTT 10/12/2019 Thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và ý kiến kiến nghị cử tri nhân dân tại kỳ họp 10 Tải về
27/BC-CCTHA 03/12/2019 Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Chi cụ thi hành án dân sự Tải về
148/BC-TA 29/11/2019 Báo cáo công tác năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Tải về
266/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020của Ủy ban nhân dân huyện

Tải về
265/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO  Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về
264/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020

Tải về
263/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Tải về
268/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO Thẩm tra công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020của Toà án nhân dân huyện

Tải về
267/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO Thẩm tra công tác Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về
331/TTr-HĐND 13/12/2019

TỜ TRÌNH V/v Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về "Việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Mường Chà từ năm 2018 -2020"

Tải về
   

Dự thảo Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về "Việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Mường Chà từ năm 2018 -2020"

Tải về
    Dự thảo Nghị quyết về phân bổ và giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2020 Tải về
    Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018 Tải về
269/BC-HĐND 13/12/2019

BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020

Tải về
   

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

Tải về
270/BC-HĐND 14/12/2019

BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

Tải về

 


Tin liên quan
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
<<1 2