Tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX

1. BC KT-XH 6 thang dau nam 2017 - Tải về

2. Bao cao thu, chi 6 thang dau nam 2017 - Tải về

3. BC QT ngan sach nam 2016 - Tải về

4. Bao cao dieu hanh 6 thang- 2017 - Tải về

5. Bao cao ket qua phoi hop - Tải về

6. Bao cao PCTN 6 thang phuc vu ky hop HDND - Tải về

7. BC thuc hanh tiet kiem, CLP 6 thang dau nam 2017 - Tải về

8. Bc so ket cong tac phong chong toi pham va vi pham PL 6 thang dau nam 2017 trinh HDND huyenCA - Tải về

9. BC KNTC phuc vu ky hop thu 5 HDND huyen 2017 - Tải về

10. bao cao hoat dong cua thuong truc hdnd 6 thang dau nam 2017 - Tải về

11. Bao cao ket qua GS kien nghi cu tri gui ky hop 2 - Tải về

12. bao cao thu chi 6  thang năm 2017 - Tải về

13. Nghi quyet phat trien kinh te - xa hoi 6 thang dau nam 2017 - Tải về

14. Nghi quyet quyet toan thu chi năm 2016 - Tải về

15. QT thu chi nam 2016 - Tải về

16. To trinh ve viec ban hanh NQ - Tải về 

17. BC Tham tra TH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI - Tải về

18. BC tham tra QP phòng an ninh - Tải về

19. BC TONG HOP PHAT TRIEN KINH TE XA HOI - Tải về

20. BC NHIEM VU THU, CHI  THANG DAU NAM, PHUONG HUONG NHIEM VU 6 THANG CUOI NAM - Tải về

21. BAO CAO THAM TRA THUC HANH TIET KIEM, CHONG LANG PHI 01 - Tải về

22. BC THAM TRA TONG QT NAM 2016 - Tải về

23. BC TT bc va DT NQ phat trien KT - XH 6 thang dau nam 2017 - Tải về

24. Bao cao tham tra tinh hinh nhiem vu phat trien KT-XH nam 2016 - Ban Dan toc - Tải về

25. BC tham tra thi hanh an D Su - Tải về

26. bc TT bc kq cong tac phong chong tham nhung 6 thang dau nam 2017 - Tải về

28. BC TT bc Kq giai quyet đon thu 6 thang dau nam - Tải về

29. Tham tra bao cao TAND huyen - Tải về

30. Tham tra BC VKS 6 thang dau nam 2017 - Tải về


Tin liên quan
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XX