TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN KHÓA XX

Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

Giấy triệu tập đại biểu HĐND huyện

Giấy ghi chất vấn

Thông báo Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7

BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm

Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm

BC 6 tháng đầu năm VKSND

BC 6 tháng đầu năm TAND

BC 6 tháng đầu năm THADS

Dự thảo Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 và tại kỳ họp thứ 6

Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm

BC Kết quả giám sát “Việc thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện"

BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Các báo cáo thẩm tra

BC Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát năm 2017

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm

Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện

 


Tin liên quan
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 hđnd HUYỆN KHÓA XX
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHOÁ XX
Văn bản kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX