Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX

Tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá XX

Số, ký hiệu Ngày tháng Nội dung trích yếu văn bản Tải về
215/BC-UBND

 26/06/2019
BC Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Mường Chà khoá XX)

Tải về

pdf

 
 213/BC-UBND

26/06/2019
Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX  

Tải về

pdf

 216/BC-UBND 26/06/2019   Báo cáo công tác KNTC 6 tháng đầu năm HĐND  

Tải về

pdf

193/BC-UBND 17/06/2019   Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 và tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX  

Tải về

pdf

208/BC-UBND 26/06/2019   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tải về

pdf

211/BC-UBND 26/06/2019 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019  

Tải về

pdf

45/TB-HĐND
06/06/2019
Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

 

266/TTr - HĐND 20/06/2019   dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX   Tải về
    Giấy ghi chất vấn kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá XX Tải về
221/BC-HĐND 26/06/2019   Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 Ban Dân tộc   Tải về
223/BC-HĐND 28/06/2019   bc hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban pháp chế  

 

Tải về

224/BC-HĐND 03/07/2019   Kết quả hoạt động của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019   Tải về
267/GTT-HĐND 28/6/2019

GIẤY TRIỆU TẬP

Dự kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX

Tải về

Tải về

209/BC-UBND 26/06/2019 BC ước thực hiện thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Tải về

214/BC-UBND
26/06/2019 Báo cáo phòng chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
217/BC-HĐND 11/06/2019 Báo cáo kết quả giám sát Nghị định 116/2016/NĐ-CP Tải về
    Các báo cáo thẩm tra Tải về
110/BC-UBND 16/04/2019  

BC tổng quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018  

Tải về

Biểu đính kèm

218/BC-HĐND 11/06/2019   BC kết quả giám sát chuyên đề " Công tác quản lý và sử dụng thuốc BVTV theo thông tư 21/2015 của Bộ NN&PTNT   Tải về
212/BC-UBND 26/06/2019 Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND với Thường trực HĐND huyện từ sau kỳ 8 đến kỳ 9, HĐND huyện   Tải về
238/BC-HĐND
12/07/2019   BC Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND huyện   Tải về
236/BC-HĐND 10/07/2019 Báo cáo và dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 và tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX   Tải về
237/BC-HĐND 11/07/2019   BC Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9  

Tải về

    BC kết quả hoạt động của các ban HĐND huyện Tải về
748/TTr-UBND 05/07/2019   Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019   Tải về
    Chia và gợi ý thảo luận tổ

Tải về

Gợi ý

239/BC-HĐND 12/07/2019   Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND, TT. HĐND, các ban HĐND huyện năm 2018   Tải về

 

 

06/06/2019

 

214/BC-UBND

 


Tin liên quan
Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
<<1 2