Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mường Chà

Đất đai thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước vềquản lý đất đai, cơ bản đất đai trên địa bàn huyện được sử dụngđúng quy hoạch, đúng mục đích góp phần tích cực vào sựphát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất có lúc có nơi chưa chặt chẽ, một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý mua bán chuyển nhượng đất và tranh chấp đất đai còn xảy ra ở một số xã trên địa bàn huyện. Công tác kiểm tra, tranh tra xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai chưa kịp thời gây bức xúc trong nội bộ nhân dân.

Nhằm bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu nhà nước về đất đai,đảm bảo sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát huy lợi thế về đất để phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN trên địa bàn huyện, ngày 11/01/2017, UBND huyện đã ban hành văn bản số 17/UBND-TNMT về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mường Chà. Trong đó, UBND huyệnđãyêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai(Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành) nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân, để mọi người hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đất đai.

Thứ hai, tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: quy hoạch sử dụng đất hợp lý, hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp,  những nơi cần thiết phải chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải sử dụng đất tiết kiệm, tránh tình trạng thu hồi đất nhưng không sử dụng; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo đúng quy định để người dân biết và thực hiện.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai nhằm hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp tự quy hoạch, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép./.


Tin liên quan
Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2016
Huyện ủy Mường Chà triển khai nghị quyết HN lần thứ 5 BCH trung ương
Huyện ủy Mường Chà sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017