Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiệnsự chỉ đạo của Bộ Y tế (tại Quyết định số 906/QĐ-BYT, ngày 15/3/2017 về việc phê duyệt Đề án và "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016 - 2020")và sự chỉ đạo của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Điện Biên (theo Kế hoạch số 282/KH-CCDS ngày 18/5/2017), nhằm góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở nhóm tuổi vị thành niên/thanh niên, nâng cao chất lượng dân số; thực hiện thành công chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản, ngày 21/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà ban hành kế hoạch số: 127/KH- UBND về việc triển khai triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tư vấn và cung  cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên" giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Mường Chà.

Kế hoạch đề ra 03 mục tiêu với các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020 như sau:

Mục tiêu thứ nhất là: về kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành của vị thành niên/thanh niên về kế hoạch hóa gia đình được nâng lên mức: 60% vị thành niên/thanh niên được cung cấp kiến thức, kỹ năng và hiểu biết cơ bản về các biện pháp tránh thai hiện đại; 80% vị thành niên/thanh niên hiểu biết cơ bản về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 50% vị thành niên/thanh niên hiểu biết cơ bản về lợi ích của tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Mục tiêu thứ hai là:Tăng cường cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên:Đáp ứng được 40% nhu cầu kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên;Giảm tỷ lệ vị thành niên có thai xuống còn 9%.   

Mục tiêu thứ ba là:Môi trường gia đình, xã hội thân thiện đối với vị thành niên/thanh niên được cải thiện: 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền có văn bản chỉ đạo, tạo môi trường xã hội thân thiện, ủng hộ vị thành niên/thanh niên; 30% cha mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên/thanh niên ủng hộ, hướng dẫn, hỗ trợ con chủ động tìm hiểu thông tin, kiến thức và tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ Dân số - KHHGĐ.

Để đạt được các mục tiêu, cơ quan chức năng, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện và UBND các xã, thị trấn cần quan tâm triển khai thực hiện tốt 04 hoạt động chính gồm: Truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi (qua việc lồng ghép với truyền thông chung về Dân số - KHHGĐ hoặc tổ chức truyền thông chuyên biệt);cung cấp dịch vụ dân số - KHHGĐ;Tạo môi trường gia đình, xã hội thân thiện; Nâng cao năng lực cho vị thành niên/thanh niên.

UBND huyện đã giaoTrung tâm Dân số - KHHGĐ chủ trì, hàng năm xây dựng kế hoạch truyền thông lồng ghép với hoạt động truyền thông chung của hệ thống Dân số. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị liên quan về UBND huyện; phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm y tế theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng việc thực hiện tư vấn và cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tổng hợp báo cáo các hoạt động cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên; hướng dẫn viên chức dân số ở các Trạm y tế tham mưu cho BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động và lập dự toán kinh phí để huy động nguồn kinh phí địa phương thực hiện Kế hoạch.

Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGĐ và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn xã và định kỳ tổng hợp báo cáo về UBND huyện theo quy định.

 

Mường Chà, ngày 22/8/2017

Người viết: HT


Tin liên quan
Triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017
Những vấn đề trẻ em quan tâm và sẽ đưa đến diễn đàn trẻ em năm 2017
Bế mạc giải cầu lông văn phòng UBND tỉnh Điện Biên “Cúp Hoa Ban – 2017”
Sơ kết 3 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
<<1 2 3 4