Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ rất nhiều sự kiện nghiêm trọng liên quan đến an ninh mạng đã xảy ra, từ nhiều số liệu đáng quan ngại về vấn đề này đã công bố,... chính quyền các quốc gia ngày càng nhận thức và chú trọng đầy đủ hơn về sự cần thiết phải bảo vệ an ninh mạng.

Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngày 20/03/2019 Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018” đã ban hành thể lệ cuộc thi như sau :

          I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thành viên Ban tổ chức; Ban giám khảo; Tổ thư ký giúp việc cho Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi :Căn cứ nội dung câu hỏi, người dự thi đối chiếu với các quy định của Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để trả lời. Đề thi gồm 19 câu hỏi ban hành kèm theo Thể lệ này như sau :

Câu 1 : Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng ?

Câu 2 : Luật An ninh mạng 2018 có ý nghĩa như thế nào đối với công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ?

Câu 3 : Hoạt động bảo vệ an ninh mạng phải tuân theo những nguyên tắc nào ?

Câu 4 : Tôi phạm mạng là gì ? Theo quy định của Luật An ninh mạng 2018 có bao nhiêu ( nhóm ) hành vi được coi là tội phạm mạng ?

Câu 5 : Luật An ninh mạng quy định như thế nào về hành vi tấn công mạng và hành vi liên quan đến tấn công mạng ?

Câu 6 : Trách nhiệm của lực lượng bảo vệ An ninh mạng được quy định như thế nào ?

Câu 7 : Hãy phân tích quyền và nghĩa vụ của cá nhân khi sử dụng mạng Internet theo quy định của Luật An ninh mạng ?

Câu 8 : Theo quy định của Luật An ninh mạng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm như thế nào ?

Câu 9 : Trình bày các biện pháp nâng cao năng lực tự chủ về An ninh mạng ? Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao năng lực tự chủ về An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Câu 10 : Luật An ninh mạng quy định như thế nào về hoạt động kiểm tra An ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và hoạt động kiểm tra mạng đột xuất ?

Câu 11 : Hãy nhận xét ý kiến: “Luật An Ninh mạng có hiệu lực thi hành sẽ gây ảnh hưởng đến bí mật thông tin cá nhân của người dùng”.

Câu 12 : Trình bày trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế ?

Câu 13 : Để nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc luật An ninh mạng cần phải thực hiện những giải pháp cơ bản nào ?

Câu 14 : Việc bảo vệ quyền trẻ em trên không gian mạng được quy định như thế nào ?

Câu 15 : Hoạt động hợp tác quốc tế về An ninh mạng được quy định như thế nào ?

Câu 16 : Trách nhiệm trong hoạt động phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin của tổ chức cá nhân thuộc những cơ quan nào ?

Câu 17 : Để xử lý tình huống nguy hiểm về An ninh mạng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lực lượng chuyên trách bảo vệ An ninh mạng phải thực hiện các biện pháp nào ?

Câu 18 : Hãy trình bày nội dung của công tác nghiên cứu, phát triển An ninh mạng ? Để tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng cần đáp ứng các điều kiện gì ?

Câu 19 : Để triển khai thực hiện có hiệu quả luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên cần thực hiện tốt những nội dung gì ?

2. Hình thức thi :

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết.

- Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsòt Word, font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14, bảng mã: Unicode, kiểu gõ: Telex; đánh số trang và đóng thành quyển. Trang bìa dự thi ghi rõ “Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, chức vụ, đơn vị công tác, học tập (nếu có) của người dự thi.

- Bài dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi của Cuộc thi, trình bày khoa học, rõ ràng; Ban tổ chức khuyến khích bài thi trình bày sáng tạo, có tranh ảnh minh họa.

3. Thời gian, địa điểm, hình thức tiếp nhận bài dự thi :

a, Thời gian, hình thức tiếp nhận bài dự thi :

Cuộc thi Sơ khảo tại cấp huyện do UBND huyện quyết định (chậm nhất trước ngày 23/7/2019).

Cuộc thi chung khảo cấp tỉnh : Các đơn vị, địa phương nộp bài về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 01/08/2019.

Căn cứ kết quả chấp sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi sơ khảo cấp huyện lựa chọn mỗi đơn vị tối đa 50 bài dự thi có điểm số cao nhất nộp về Ban tổ chức Cuộc thi chung khảo cấp tỉnh. Các sở, ban, nghành, đoàn thể tỉnh: Nộp 100% bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang công tác tại cơ quan, đơn vị mình về Ban tổ chức cuộc thi chung khảo cấp tỉnh. Đồng thời, gửi kèm theo báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, số liệu thống kê về kết quả dự thi của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b, Địa điểm tiếp nhận bài dự thi :

Đối với người dự thi là nhân dân trên đia bàn nộp bài dự thi tại UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú để tổng hợp nộp về Ban tổ chức cuộc thi do UBND cấp huyện thành lập (hoặc cơ quan, đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ làm đầu mối thu nhận bài dự thi);

Đối với người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang công tác tại các cơ quan cấp huyện thì nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc để nộp về Ban tổ chức cuộc thi sơ khảo do UBND cấp huyện thành lập (hoặc cơ quan, đơn vị được UBND cấp huyện giao nhiệm vụ làm đầu mối thu nhận bài dự thi);

Đối với người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang công tác tại các cơ quan cấp tỉnh thì nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc để nộp về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

          III. CÁC BÀI DỰ THI HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ

1. Bài dự thi hợp lệ là các bài thi thực hiện đúng quy định về đối tượng dự thi; nội dung, hình thức bài thi và nộp bài thi theo Thể lệ cuộc thi.

2. Bài dự thi không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây :

A, Bài dự thi của người không phải đối tượng dự thi;

B, Không bảo đảm yêu cầu về nội dung, hình thức, thời gian gửi bài dự thi theo quy định tại Thể lệ cuộc thi;

C, Bài Photocopy không phải bản chính, bài sao chép 100% giống bài dự thi của người khác (trường hợp này cả hai hoặc nhiều bài giống nhau đều bị loại)

3.Việc quyết định bài dự thi không hợp lệ ở cấp nào Ban tổ chức cuộc thi ở cấp đó xem xét, quyết định. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

4. Không thực hiện việc chấm điểm đối với bài dự thi không hợp lệ.

          IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh xem xét, quyết định trao giải thưởng đối với bài dự thi đạt giải ở vòng chung khảo. Trường hợp bài dự thi có số điểm bằng nhau, việc xem xét, quyết định trao giải thưởng do Ban tổ chức cuộc thi quyết định.

2. Cơ cấu giải thưởng

* Giải tập thể

- 01 giải nhất : 5.000.000đ

- 02 giải nhì : mỗi giải 3.500.000đ

- 02 giải ba : mỗi giải  2.500.000đ

- 05 giải khuyến khích : mỗi giải 1.500.000đ

* Giải cá nhân:

- 01 giải nhất : 3.000.000đ

- 02 giải nhì : mỗi giải 1.500.000đ

- 03 giải ba : mỗi giải  1.000.000đ

- 15 giải khuyến khích : mỗi giải 500.000đ

3. Hình thức khen thưởng :

Tặng tiền mặt và giấy chứng nhận cho các cá nhân có bài đạt giải và các tập thể có thành tích trong tham gia hưởng ứng cuộc thi.

 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc liên hệ trao đổi với Công An tỉnh (qua phòng Tham mưu, sđt: 069.2489.261).

Tin, Ảnh : Hoàng Gia Minh


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9