Tin chính trị pháp luật

Thông điệp truyền thông trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
( 16/01/2017 )
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại để giảm thiểu tình trạng bạo lực
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 01/10/2017
( 16/01/2017 )
Ngày 31/07/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017.
UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý
( 16/01/2017 )
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Luật quy định rõ về về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý
Sơ kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
( 16/01/2017 )
Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, sau 05 năm (2012 - 2017) trên địa bàn huyện đã thu được những kết quả tích cực.
1 2 3