Tin quốc phòng an ninh

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
( 16/01/2017 )
Thực hiện văn bản chỉ đạo của TW, của Tỉnh về trật tự an toàn giao thông như: Luật giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 171/20103/NĐ-CP ngày 13/11/2013; Nghị định số 46/NĐ - CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.
Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, giai đoạn 2012-2017
( 16/01/2017 )
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” có hiệu lực thi hành từ ngày 18/6/2012
Kế hoạch tập huấn chuyên môn phục vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018
( 16/01/2017 )
Nâng cao năng lực, chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho đội ngũ cán bộ y tế xã và Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện và triển khai đồng bộ công tác khám sức khỏe tuyển chọn thanh niên nhập ngũ 2018 tại các xã, thị trấn
1 2>>