Tin tức

Nông dân huyện Mường Chà Thu hoạch lúa mùa 2017
( 16/01/2017 )
Vụ mùa 2017 tổng diện tích gieo trồng lúa ruộng của huyện Mường Chà là 1.581,4 ha đạt 98,9 % kế hoạch. Thời gian gieo cấy phân thành 3 trà lúa là trà sớm, trà chính vụ và trà muộn. Hiện tại các trà lúa đã bước vào giai đoạn chín sáp – thu hoạch.
lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật sửa đổi bổ, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
( 16/01/2017 )
Thực hiện công văn số 131/ĐĐBQH-VP ngày 10/10/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật sửa đổi bổ, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Sau khi thống nhất giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật sửa đổi bổ, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
( 16/01/2017 )
Thực hiện Công văn số 139/ĐĐBQH-VP ngày 17/10/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Sau khi thống nhất giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017
( 16/01/2017 )
Thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-BCĐ, ngày 24/4/2017 của Ban chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình khám,
3 4 5 6 7 8 9 10 11