Tin tức tổng hợp

Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiềm y tế) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên được hỗ trợ 100 % mức đóng bảo hiểm y tế
( 09/02/2018 )
Theo quy định tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên quy định mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác
Triển khai thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
( 06/02/2018 )
Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và sự chỉ đạo của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Điện Biên
Mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV là 2.760.000 đồng/tháng
( 06/02/2018 )
Theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Công nhận 08 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
( 06/02/2018 )
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
3 4 5 6 7 8 9 10 11