TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy giông bão, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đã lãnh đạo Ðảng và Nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son sáng chói trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Ðó là việc thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lực lượng lãnh đạo duy nhất mở đường cho những thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta; thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước do Nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà; thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

Theo con đường mà Người đã vạch ra và dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh, hơn hai mươi năm qua, Ðảng và Nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện để đưa đất nước ta vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện khát vọng sâu xa của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tình thương của Người đối với đồng bào, đồng chí bao la, không bờ bến. Lòng kính yêu của toàn Ðảng, toàn dân ta đối với Người là vô hạn. Trong tâm trí mỗi người Việt Nam chúng ta, mỗi cán bộ đảng viên, luôn luôn khắc sâu Lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ta đọc tại Lễ truy điệu Người: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp  vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Như Ðại hội IX của Ðảng ta đã tổng kết: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, điều quan trọng trước tiên trong học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là chúng ta hãy cùng nhau ôn lại luận điểm của Người về Ðảng, về công tác xây dựng Ðảng, tính thống nhất trong Đảng và về mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với Nhân dân.

Bác Hồ luôn luôn khẳng định rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của tất cả Nhân dân. Muốn Nhân dân chủ động phát huy được sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của mình, thì Nhân dân phải được giác ngộ, được tổ chức và được lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn. Do đó, ngay từ những ngày đầu hoạt động cách mạng, Người đã chỉ rõ: Muốn có cách mạng thành công "phải có Ðảng cách mệnh", "Ðảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy".

Cách mạng Tháng Tám thành công, Ðảng ta trở thành Ðảng cầm quyền, tức là Ðảng lãnh đạo chính quyền. Người chỉ rõ: Ðảng cầm quyền để nhân dân làm chủ, mọi "quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân", khác về bản chất với sự cầm quyền của đảng của các giai cấp khác. Bác nói: "Nhiệm vụ của Ðảng là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Ðảng ta không có lợi ích gì khác". Bác dặn cán bộ: "Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng", "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta".

Ðảng cầm quyền thì Ðảng không những có nhiệm vụ xây dựng Ðảng, mà còn có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Do đó, phải xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời phải lãnh đạo xây dựng Nhà nước ta thật sự là của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cán bộ chính quyền các cấp đều là công bộc của dân.

Ðảng cầm quyền thì không ít đảng viên trở thành cán bộ, công chức. Người nhắc nhở cán bộ, công chức phải có tấm lòng "trung với nước, hiếu với dân"; yêu thương con người, quan tâm đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó, người có số phận rủi ro, người lầm đường lạc lối; phải có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư... Người biểu dương gương người tốt, việc tốt, những cán bộ tận tụy với công việc, một lòng vì nước, vì dân, đồng thời phê bình nghiêm khắc những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân như bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, bệnh lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, phô trương, a dua, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng... làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và của dân, làm mất niềm tin trong nhân dân. Người coi quan liêu, tham ô, lãng phí là một tội lỗi xấu xa, làm giảm uy tín của Ðảng và Nhà nước. Trong Di chúc, Người dặn lại "Ðảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân".

Thắng lợi của công cuộc đổi mới, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới tùy thuộc trước hết vào sự vững mạnh của Ðảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vào trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, vào khả năng của Ðảng đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành công các quyết định đó. Thắng lợi sắp tới tùy thuộc vào việc tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với Nhân dân và năng lực của các tổ chức đảng, của mọi đảng viên vận động, thuyết phục quần chúng, sao cho mỗi đảng viên, nhất là bản thân cán bộ, công chức và gia đình thực sự đi đầu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, là tấm gương về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, về tinh thần đấu tranh kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vầ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hai năm qua, Ðảng ta chủ trương đẩy mạnh việc giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời kỳ mới, thông qua tấm gương của Bác, nhằm đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, hình thành và phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam XHCN có nhân cách cao đẹp, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Chúng ta cần phải thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời gắn liền với cải cách hành chính, tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước, duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng các chế độ sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình, phê bình của các chi bộ trong toàn Ðảng, chăm lo giáo dục chính trị, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân góp sức, góp tài xây dựng và bảo vệ đất nước. Triển khai các biện pháp thiết thực, có hiệu quả để quản lý cán bộ, đảng viên và bảo đảm để Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bất kể họ là ai, giữ cương vị gì. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước phải có chương trình hành động với các biện pháp mạnh mẽ để khắc phục có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Phải đặt lên hàng đầu việc xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là tinh thần kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về những vấn đề mới, ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng, tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, "kính dân", "trọng dân" theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức và cơ quan của Ðảng, Nhà nước và đoàn thể; phấn đấu để mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương văn hóa của xã hội. Phải ra sức tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là đoàn kết trong Ðảng, trong các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở tất cả các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp Nhân dân thành một khối thống nhất, đồng thuận, với mục tiêu chung là đất nước độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cùng với việc đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng "lớp người thừa kế xây dựng CNXH", như lời căn dặn của Bác Hồ. Bằng các giải pháp đồng bộ, chúng ta quyết tâm xây dựng một thế hệ trẻ hôm nay có lòng yêu nước, yêu CNXH, có ý chí độc lập, tự cường, tinh thần phấn đấu vươn lên vì Tổ quốc; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết cộng đồng gắn kết cá nhân với gia đình, làng, nước; lao động cần cù, sáng tạo với lương tâm nghề nghiệp; tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, lối sống trung thực, giản dị, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư..., có ý chí và năng lực đưa đất nước tiến lên, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và sánh vai cùng bè bạn năm châu như lòng mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Ðảng và dân tộc ta. Giá trị tuyệt vời của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống hàng ngày là ở chỗ "nói đi đôi với làm". Ðảng ta đã có đường lối đúng, chủ trương, chính sách đúng, tức là nói đúng thì phải làm đúng những điều đã nói. Trên tinh thần đó và với niềm tin sâu sắc rằng tất cả chúng ta đều có lòng mong muốn biến các giá trị văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể, thành lực lượng vật chất to lớn để xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

Tác giả: Nguyễn Quang Hợp


Tin liên quan
Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022
Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ huyện Mường Chà
Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở
Đảng bộ huyện mường chà 65 năm xây dựng và trưởng thành