UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

Triển khai thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020 và  kế hoạch số 3007/KH-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016, ngày 12/10/2016, UBND huyện Mường Chà đã ban hành kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2016, chỉ đạo phòng LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định số: 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đối tượng điều tra, rà soát  gồm các hộ có khả năng thoát nghèo (gồm các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả phê duyệt tại Quyết định số: 319/QĐ-UBND và ngày 09/03/2016 của UBND huyện Mường Chà) và những hộ có khả năng rơi vào nghèo, cận nghèo (hộ có giấy đề nghị và trưởng thôn bản xác nhận) tại 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công tác điều tra được thực hiện từ ngày 21/10 – 10/11/2016, đảm bảo đúng theo quy định, các điều tra viên đã đến từng hộ gia đình khảo sát đánh giá xác định hộ nghèo có sự giám sát của các giám sát viên. Sau kết thúc điều tra, UBND huyện đã thành lập các tổ công tác phúc tra lại kết quả điều tra của các xã, thôn/bản.

Sau khi họp Ban chỉ đạo đánh giá kết quả điều tra, ngày 08/02/2017, UBND huyện đã ban hành Quyết định Số:  217/QĐ -UBND về việcphê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mường Chà năm 2016với tổng số hộ nghèo: 5.800 hộ, chiếm tỷ lệ: 67,10% (giảm 3,55% so với năm 2015);  hộ cận nghèo: 791 hộ, chiếm: 8,86%; hộ thoát nghèo: 494 hộ, chiếm: 8,44%.

UBND huyện đã giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2016 của xã mình và gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động – Thương binh và xã hội) trước ngày 15/2/2017.


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
Huyện ủy Mường Chà ban hành Chương trình hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9