Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc huyện Mường Chà, ngày 02/3/2017, UBND huyện đã ban hành kế hoạch Số: 29/KH-UBND về  việc“kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2017”,

Kế hoạch xác định mục đích kiểm tra là để nắm tình hình chấp hành các quy định của Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; các quy chế văn hoá công sở về hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, nội quy, quy chế làm việc … của cơ quan, đơn vị; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) vi phạm Luật và quy chế, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CB,CC,VC trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đối tượng được kiểm tra bao gồm: tất cả công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và cán bộ chuyên trách, công chức xã, thị trấn.

Nội dung kiểm tra gồm 09 việc, cụ thể: việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, việc phân công nhiệm vụ đối với CB,CC,VC; việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2017;việc chấp hành giờ làm việc, sử dụng thời gian làm việc của CB, CC,VC;  việc mặc trang phục, giao tiếp và ứng xử trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ; việc sử dụng rượu, bia trước, trong giờ làm việc; việc đeo thẻ của CB,CC,VC.

Việc kiểm tra được tiến hành dưới hai hình: Kiểm tra thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ tháng 03 cho đến hết tháng 12 năm 2017 và kiểm tra đột xuất.

UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ chủ trì xây dựng chương trình, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức kiểm tra, hàng quý báo cáo kết quả kiểm tra tới Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.